на головну   e-mail: vpu20@ukr.net
Головна
Про нас Спеціальності Послуги Фотогалерея Курси перепідготовки Контакти
   
 Інформація  Правила прийому до ВПУ №20 на 2016 рік
   50 років ВПУ №20
   Новини
   Спортивне життя
   Відкриті уроки
   Ліцензування і акредитація
   Семінари
   Методична служба училища
   Методичні розробки


   Фінансово-господарська
   діяльність
   На допомогу учневі
   Розклад занять
   Інформаційно-методичний
   часопис для учнів та
   педагогів профтехосвіти
   «Львівський професіонал»
   Тендери
   ПартнериПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Вищого професійного училища № 20 м.Львова на 2016 рік


1. Загальна частина

1.1. Ці “Правила прийому до Вищого професійного училища №20 м.Львова” розроблено відповідно до законодавства України і “Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” затверджених наказом Міністерства освіти і науки 14.05.2013 №499 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за №823/23355 та затверджені директором училища і погоджені з Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

1.2. До Вищого професійного училища №20 м.Львова (надалі ВПУ №20)приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах .

1.3. Громадяни України при вступі до ВПУ № 20 мають рівні права відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану,світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
   Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
   Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ВПУ №20 здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

      - кваліфікований робітник (ліцензія серії АЕ №527934 від 06.01.2015 р., свідоцтво про атестацію серії РД № 040322 від 06.01.2015 р.):
          7231. Слюсар з ремонту автомобілів;
          7212. Електрогазозварник;
          4112. Оператор комп’ютерного набору; 4115. Секретар керівника (організації, підприємства, установи);
          7241. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; 4112. Оператор комп’ютерного набору;
          7241. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
          8211. Оператор верстатів з програмним керуванням; 7223. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;
          7212. Електрогазозварник; 7231. Слюсар з ремонту автомобілів;
          8211. Верстатник широкого профілю;
          4112. Оператор комп’ютерного набору; 4144. Діловод;

      - молодший спеціаліст (ліцензія серії АЕ № 636014 від 09.02.2015р., сертифікати про акредитацію серії НД-І №1473374,1473375,1473376,1473377 від 09. 02.2015 р., №1410181 від 25.10.2011 р.):
          5.02010501. Діловодство (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)*;
          5.05070202. Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)*;
          5.05050202. Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів (131 Прикладна механіка)*;
          5.05050401. Зварювальне виробництво (131 Прикладна механіка)*;
          5.07010602. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (274 Автомобільний транспорт)*.
     Примітка: * Код та найменування спеціальності за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян на перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом документів здійснюється приймальною комісією.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ № 20, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:
     - організовує прийом заяв та документів;
     - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення училища;
     - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
     - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
     - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування, оформляє протоколи та оголошує відповідні списки осіб;
     - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ВПУ № 20 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

2.5. Прийом на навчання у ВПУ №20 проводиться: для здобуття первинної професійної освіти з 1 червня до 25 серпня 2016 року, для перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідно до поданих заяв в межах ліцензованого обсягу прийому.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ №20, вказуючи обрану професії (спеціальності), форму навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якого додають:
 • документи про освіту (оригінал) при вступі на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • диплом кваліфікованого робітника за відповідним напрямком та атестат про повну середню освіту в оригіналі (для навчання на третьому ступені);
 • медичну довідку за формою 086-У, № 25-ю (для юнаків), щеплення;
 • ідентифікаційний номер (бланк оголошення);
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).
     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог ст.14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інших документ, який засвідчує особу і громадянство.
     Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ВПУ №20 на другу ступінь професійно-технічної освіти проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (тестування з математики та фізики).

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні ВПУ №20, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, переводяться на третій ступінь навчання за рейтинговим списком випускників.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5. Прийом на третю ступінь підготовки робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” проводиться на основі конкурсного відбору з числа випускників ВПУ №20 та інших ПТНЗ, робітників та осіб з числа незайнятого населення, які успішно закінчили навчання на другому ступені та мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії (напряму) та повну загальну середню освіту.

4.6. На третю ступінь навчання зараховуються випускники перелічені в п.4.5, які мають, як правило, середній бал не нижче 7 (сім) з предметів, які входять в диплом чи свідоцтво кваліфікованого робітника та пройшли тестові випробування за обраним фахом.
     Рейтинг вступника визначається сумою балів за тестові випробування і середній бал диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

4.7. Прийом слухачів на перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до ст.14 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

4.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний чи рейтинговий відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до ст..22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".
5.2. Позачергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, які нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін, призери ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з відповідних професій для навчання на ІІІ ступені, за умови якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники ПТНЗ, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.
Право на пільгове зарахування надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною вище.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ №20 за обраною професією (спеціальністю).

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ВПУ№20 здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору, зарахування до ВПУ№20 може супроводжуватися укладанням договору між училищем, замовником кадрів і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ВПУ №20 на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах державного замовлення відповідно до ліцензованого обсягу прийому.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному (рейтинговому) відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ№20 здійснює управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
  vpu.lviv.ua. Всі права захищено!